הנדון: אישור הוצאת ילד מצהרון על ידי אח/אחות מגיל 9

הננו הוריו של הקטין:

השוהה בצהרון המנוהל על ידכם, מבקשים לאפשר לבננו:

להוציאו מדי יום מהצהרון עם סיומו. בקשר לכך הננו להצהיר כי בננו הוא ילד גדול, בוגר ואחראי ואנו בהחלט סומכים עליו שיוציא את אחיו מהגן וילווהו לביתנו- ביתם. הננו מצהירים לעניין זה כי ידועים לנו היטב הוראות החוק לעניין זה וכי בקשתנו זו עומדת בד' אמות החוק באופן שמסירת הקטין לידי אחיו מהווה השגחה ראויה בהחלט ובקש לכך אנו נוטלים על עצמנו את כל האחריות החוקית והמשפטית הכרוכים בכך ומסירים כל אחריות מכם בקשר לכך, וזאת בהביננו היטב את כל המשמעויות העובדתיות, המשפטיות והחוקיות בקשר לכך.
Browser not supported
Browser not supported