שלוב רב, הנדון: בקשה למתן טיפול תרופתי לבני/לבתי במסגרת הצהרון
לבננו/לבתנו בידיעתנו, באחריותנו ובהתאם להוראת הרופא המטפל המצורפת בזה. באחריותנו להודיע לרכזת הצהרון על כל שינוי שיחול במצב הבריאות של ילדנו או בהנחיה הרפואית.
(תוקף הבקשה לא יעלה על שנת לימודים).
Browser not supported
חתימה