kids-g72f9a5618_1920

נהלי קייטנות מרכז קהילתי פרדסיה

כללי

 1. פתיחת גנים / כיתות מותנה בגיוס כ”א מתאים ובמספר מינימלי של משתתפים. במידה ולא ימצא כ”א מתאים ו/או כמות משתתפים מינימלית, ייתכן איחוד גנים ואף אי פתיחה של הקייטנה.
 2. התשלום בגין הפעילות עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית
 3. רישום לקייטנות שברפורמת משרד החינוך יעשה עד התאריך 16.6.2022. רישום לאחר תאריך זה יהיה על בסיס מקום פנוי.
 4. ילדים הרשומים לצהרוני גנים/בתי ספר אינם פטורים מתשלום
 5. אין רישומים לימים בודדים, הרישום הוא לכל חמשת הימים.
 6. במידה ומספר המשתתפים מועט, יאוחדו גנים בהתאם למתווה משרד החינוך.
 7. הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנות.
 8. במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז – יוחזר הכסף לנרשמים.
 9. המרכז אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות והצהרונים בלבד.
 10. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 11. למרכז  שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים
 12. הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכונים. 
 13. יש לשלוח את הילדים עם ארוחת בוקר + בקבוק שתייה. 
 14. יש לשלוח את ילדי ביה”ס עם קלמר מאובזר בהתאם לנהלי משרד החינוך.

חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

תנאי תשלום

התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

ביטול השתתפות

 1. בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יש להגיש לפני פתיחת הקייטנה ויטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול דרך אתר המרכז קהילתי, במקרה זה יש לוודא קבלת האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. לא יבוצעו ביטולים ללא טופס.
 2. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. לא ניתן להודיע על ביטול לאחר פתיחת הקייטנות.
 3. לא ניתן למסור הודעת ביטול לצוות החינוכי בגנים ובבתי הספר.
 4. ביטול וזיכוי בעקבות בידודים וקורונה יעשו עפ"י הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

בסיום ההרשמה באתר האינטרנט יש לוודא קבלת אישור רישום במייל אותו מסרתם בעת הרישום.