סגור

מרכז קהילתי פרדסיה (ע"ר)-הצעה למתן חסויות פרסומיות לשנת 2021-2022

מרכז קהילתי פרדסיה מתכבד בזאת להזמין הצעות להעמדת חסויות/פרסום שנתי ו/או חד פעמי 

בארועים/תחרויות ,המופעלות על ידי המרכז הקהילתי. 

ההצעות תוגשנה עד ליום חמישי 14.10.21 על גבי טופס זה.

מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי אין המדובר בהליך מכרזי או מעין מכרזי והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים ולתקנות מכוחן.

המזמין שומר על זכותו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם כל מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים,

וכן רשאי המזמין להתקשר עם מספר מציעים במקביל ואינו מוגבל להתקשרות עם זוכה אחד בלבד.

לשאלות נוספות יש לפנות ללירז ישעיהו פרץ מנהלת המרכז הקהילתי 053-7221278

הצעה למתן חסויות פרסומיות לשנת 2021-2022