המרכז קהילתי פרדסיה (ע.ר.) (להלן: "המרכז" או "המתנס") מבקש לקבל הצעות לייצור, אספקה, הובלה והתקנה של ריהוט וציוד

למבנה המרכז החדש בפרדסיה, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם על נספחיו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדי בכתובת דרך האחווה 6 פרדסיה בחדר המזכירות,

במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 01/23" בלבד, עד ליום 27.4.2023 בשעה 12:00.

לצפייה בקובץ לחץ כאן

פתיחת תיבת המכרזים תהא ביום 27.4.2023 בשעה 12:15 המשתתפים מוזמנים להשתתף בישיבה.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל  לא יתקבלו.

 

איש קשר למכרז: הגב` לירז ישעיהו פרץ, מנכ"לית מרכז קהילתי פרדסיה.
טלפון: 09-9767676 / 053-7221278
דוא"ל: הגב` לירז ישעיהו פרץ
[email protected]