מכרז לקבלת הצעות להיכלל במאגר מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות המרכז הקהילתי פרדסיה בשנה"ל תשפ"ג

 

המרכז קהילתי פרדסיה, ע"ר מספר 580726164, (להלן: "העמותה" ו/או "המרכז" ו/או "המזמין") מבקש להתקשר בשנת הלימודים הבאה, שנה"ל תשפ"ג, עם  מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות במסגרות הבאות, בתחומים המפורטים להלן:

לקבלת קובץ בPDF יש לשלוח מייל לכתובת [email protected]

 1. ריכוז והפעלה של חוגי התעמלות אומנותית ואקרובטיקה.
 2. הפעלת חוגי טניס.
 3. ריכוז ואימון בית הספר לכדורגל.
 4. ריכוז ואימון בית הספר לכדורסל.
 5. הפעלת חוגי בית הספר למחול.
 6. אימון קבוצות ליגות לכדורסל.
 7. ריכוז מקצועי לכדורסל.                                              
 8. ריכוז מקצועי למוסיקה.                                                
 9. ריכוז מקצועי למחול.                                                 
 10. הפעלת קבוצות תיאטרון קהילתי.                                        
 11. ניהול חבורת זמר.                                
 12. מאמן כושר כדורסל.    
 13. הפעלת חוג קפוארה     

 

לצורך כך המרכז מבקש ממציעים המעוניינים לקחת חלק בפעילויות להגיש הצעתם למרכז הקהילתי וזאת בהתאם לתנאי הסף ולמועדים כמפורט להלן במסמכי המכרז. את ההצעה יש להגיש על נספח א' למכרז זה בצרוף כל המסמכים הנדרשים לתיבת המכרזים במשרדי המרכז וזאת לא יאוחר מיום 24.4.2022 בשעה 12:00.

 

הצעות המחיר תהיינה בש"ח כולל מע"מ, בהתאם לאופי הפעילות כמפורט במסמכי המכרז (מחיר חודשי למשתתף משלם, מחיר חודשי לאימון קבוצה, מחיר שעתי וכד' – כל חוג בהתאם לאופי פעילותו וכפי שמצויין בנספח א').

 

א.תנאים:

 

 1. להלן תנאי סף להשתתפות במכרז:

 

 1. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת חוגים, פעילויות וסדנאות לגיל הרלוונטי בתחום אותו הם מציעים.  
   
 2. המפעילים יצרפו להצעתם המלצה/המלצות ממנהלי מוסדות חינוך/מרכזים קהילתיים וכו'.     
   
 3. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בתוקף, שיוגש עם תחילת ההתקשרות איתם.
   
 4. משך ההפעלה של כל חוג יהיה 45 דקות לפחות – בהתאם להצעת המפעיל, ומספר המפגשים השבועי יהיה כמצויין בנספח א', כאשר המרכז יהיה רשאי לשנות את מספר המפגשים בהתאם לצרכים.       
   
 5. ההצעה תוגש על בסיס מחיר חודשי למשתתף משלם, כולל מע"מ, או על בסיס מפגש (לתחום חבורת הזמר, למאמן כןשר כדורסל) או על בסיס חודשי (לריכוז מוזיקה, לתאטרון הקהילתי ולאימון קבוצת כדורסל) או על בסיס שעתי (לביה"ס למחול) .

 

מציע שיבקש לעבוד כעובד שכיר במרכז הקהילתי, שכרו החודשי ברוטו יחושב על בסיס של 63% מההצעה המוגשת, כשלסכום זה יתווספו הפרשות סוציאליות על פי חוק. לדוגמא: מציע שיבקש תשלום חודשי של 100 ש"ח כולל מע"מ למשתתף משלם, ויבחר לעבוד כעובד שכיר, שכרו ברוטו יחושב על סך של 63 ₪ למשתתף משלם.

 

לתשומת לב: גם מי שמעוניין לעבוד כעובד שכיר ימלא את ההצעה במחיר המתאים לקבלן עצמאי, כולל מע"מ, ובחישוב שכרו כשכיר יבוצעו הפחתות כמפורט לעיל.

 

 1. עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי הוא מקיים את התנאים המקדימים שפורטו לעיל, הוא מבין את מהות השירות שהוא נדרש לספק, הוא בחן את מלוא הנתונים הדרושים לו לשם הגשת הצעתו, לפני הגשתה, קיבל את כל המידע הרלבנטי ומוותר על כל טענה בדבר חוסר הבנה של פרט מפרטי הזמנה זו להציע הצעות או של שגיאה כלשהי בהצעתו, אשר נובעת ממחסור במידע או נתונים ביחס לשירות המבוקש.

 

ב.מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 

 1. המפעילים יציגו בכתב מידע על החוג ומפעיליו הכולל ניסיון בהדרכה, תוכן החוג, מידע על  חומרים/ערכות הניתנים ללומדים בחוג.        
   
 2. המפעילים יציגו קו"ח של המדריכים בחוגים, כולל תעודות מתאימות - תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי בתחום הפעילות ככל שנדרש .         
   
 3. ככל שהמפעיל הוא קבלן עצמאי עליו לצרף המסמכים הבאים:
 4.  

ואישור עו"ד/ רו"ח כי התאגיד מאוגד ופועל כדין בצרוף פרטים על מורשי החתימה והרכב החתימות המחייב את התאגיד.

ב.   במידת הצורך יש לצרף אישור מביטוח לאומי.      

ג.    אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.

ד.   אישור על ניכוי מס במקור ואישור על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

ה.   ביטוחים ואישורים המתאימים להפעלת החוג.     
 

ו. המפעילים יחתמו על כל דפי מכרז זה בצירוף הצעתם ויצרפו חומר נלווה.
 

ז. אישור על ניהול חשבון בנק.
 

 1. בנוסף להצהרות, כאמור לעיל, יספק המציע במצורף להצעתו את כל האישורים ויחתום בשולי כל דף במקום המיועד לכך, על כל הנספחים, ההסכמים והתצהירים המצורפים והמפורטים בהסכם ההתקשרות המצורף למסמך הזמנה זה, וזאת כתנאי סף לבדיקת הצעתו. הוגשה הצעה שלא צורפו אליה כלל התצהירים והאישורים כאמור, תהא  העמותה רשאית לפסלה, על פי שיקול דעתו.          
   
 2. ככל שמדובר בתאגיד - עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע (ושל בעלי השליטה בו), כי במהלך השנה שקדמה להגשת ההצעה המציע שילם לכל עובדיו את כל התשלומים אשר הוא חייב לשלם, על פי כל דין, לרבות הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וחוזי עבודה אישיים ולרבות תשלומים סוציאליים. 
   
 3. עצם הגשת ההצעה מהווה התחייבות של המציע לקיים את כל חוקי העבודה ביחס לעובדיו.

 

 1. הצהרת הקבלן כי הוא ועובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון וכי הוא מתחייב שלא להעסיק עובד/ת שהורשע כאמור.

 

 1. אישורים מהמשטרה של כל מי שיועסק על ידי המרכז בהתאם לחוק מניעה של העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א.

 

 

ג.אופן הגשת ההצעות:

 

 1. את ההצעות להפעלת החוגים כאמור יש להגיש לתיבת המכרזים במרכז קהילתי פרדסיה ברחוב דרך האחווה 6 בשעות העבודה המקובלות לא יאוחר מ- 7.4.22 בשעה 12:00.

 

 1. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של העמותה כלפי גורם כלשהו או לחייב את העמותה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
   
 2. העמותה תהא רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים,  וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.     
   
 3. ניתן לשלוח שאלות הבהרה לגבי השירות המבוקש באמצעות דוא"ל [email protected] וזאת לא יאוחר מיום 27.3.22 שעה 12:00. תשובות שלא ניתנו במסמך רשמי בכתב, חתום בידי גורם מוסמך מטעם העמותה, לא תחייבנה את העמותה. את מסמך השאלות והתשובות יש לצרף להצעה כשהמסמך חתום בידי מורשי החתימה על כל דף והוא מהווה חלק ממכלול ההצעה והסכמה לאמור בו.  
   
 4. טפסים להגשת הצעה מצורפים כנספח א'.

 

ד.אופן בחירת המפעיל

 

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העמותה.        
   
 2. העמותה תקים ועדה בראשות מנכ"ל העמותה וצוות מטעמו.    
   
 3. הוועדה תהיה רשאית לזמן את המציעים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
   
 4. הוועדה תבחר את המפעילים על-פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם למחיר ההפעלה, להתרשמותה ממקצועיות וניסיון המציע, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העמותה.

 

 1. בהצעת מחיר ההפעלה יש לנקוב בסכום החודשי המבוקש למשתתף משלם או מחיר חודשי גלובלי, לפי העניין. במקרה של התקשרות שעתית השכר המבוקש לשעת עבודה לא יפחת משכר מינימום.

 

 1. ניקוד:

ניסיון רלבנטי 15%

 •  

אופן ושלמות הגשת מסמכי המכרז -10%

התרשמות כללית מהמציע 20%

 •  

 

המרכיבים השונים ינוקדו בסדר יורד באופן שהרכיב הנבדק בהצעה הטובה ביותר ינוקד בציון המקסימלי וההצעות הבאות בתור באותו רכיב ינוקדו לפי הסדר ב- 10% פחות לכל הצעה על פי דרוגה וכן הלאה. (דוגמא: ברכיב שמשקלו 20%, ההצעה הגבוהה ביותר תקבל ציון 20, ההצעה הבאה בתור תקבל ציון 18 (10% פחות) וכן הלאה).

 

הזוכה יבחר מבין המציעים שיקבל את סך הניקוד הגבוה ביותר על כלל הרכיבים המשוקללים כאמור.

ה.שונות

 

 1. העמותה תעמיד לרשות המפעיל את חדרי הפעילות בהתאם לתנאי ההסכם (מצ"ב בנספח ב' ) ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד וההפעלה.       
   
 2. העמותה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העמותה. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העמותה, הם שיחייבו את העמותה בלבד.       
   
 3. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות

בכתב - תחייבנה את העמותה.
 

 1. העמותה תבקר מפעם לפעם את פעילות המפעיל.

 

 1. ידוע למפעיל שהעמותה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל בהודעה של 14 יום מראש.

 

 1. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי מסמך זה אינו מכרז פומבי. המשתתפים מאשרים, בעצם השתתפותם בהליך זה, כי הדבר הובהר להם באופן מפורש.

 

 1. בחירת ההצעה תיעשה על פי שיקוליה של העמותה, ויכול שתתחשב בגורמים נוספים פרט למחיר, כגון: ניסיון עבר בעבודה עם המציע, מוניטין של המציע, המלצות ו/או מידע שתקבל העמותה ביחס למציע ועוד. העמותה רשאית לבטל הזמנה זו.

 

בכבוד רב,

 

לירז ישעיהו פרץ

מנכ"לית העמותה

מרכז קהילתי פרדסיה

 

הריני לאשר כי קראתי את קול קורא זה ואני מקבל את תנאיו .

הצעת המחיר שלי מצורפת במסמך הנוסף – נספח א'

 

שם המציע _________________________ ת.ז. ________________
 

או

שם בית העסק __________________, ח.פ. _________________

 

חתימה _____________ חותמת _____________    תאריך __________________

 

פרטי התקשרות :           שם ______________________

טלפון _________________

דוא"ל  __________________________

כתובת __________________________

נספח א'-  בקשה להיכלל במאגר מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות בבתי הספר וגנים של המזמין בשנה"ל _תשפ"ג_

 

אל: מרכז קהילתי פרדסיה (ע"ר) (להלן : "המזמין" )

 
מאת : ________________________________________________________        
 

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו , הצעתנו הינה  כדלקמן:

 

יש למלא את ההצעה בסעיף הרלבנטי למציע בלבד:

 

 

                                                              מספר מפגשים             מחיר חודשי מבוקש בש"ח

  שם החוג/פעילות                                      שבועי                       למשתתף משלם, כולל מע"מ

 

התעמלות אומנותית ואקרובטיקה                 2                                      _________

 

טניס                                                           2                                      _________

 

בית ספר לכדורגל                                         2                                      _________

 

בית ספר לכדורסל                                        2                                      _________

 

 

                                                                                              מחיר חודשי, או מחיר למפגש,

                                                                                           או מחיר שעתי בש"ח, כולל מע"מ

 

בית ספר למחול  (מחיר לשעה)                      1 - 6                                   _________                     

ליגות לכדורסל  (מחיר חודשי לקבוצה)        3 - 4                                   _________

 

ריכוז מקצועי לכדורסל (מחיר חודשי)                                                   _________

 

ריכוז מקצועי למוסיקה (מחיר חודשי)                                                   _________

 

ריכוז מקצועי למחול (מחיר חודשי)                                                       _________

 

תיאטרון קהילתי (מחיר חודשי לקבוצה)                                                _________

 

ניהול חבורת הזמר (מחיר למפגש)                                                        _________

 

מאמן כושר כדורסל (מחיר למפגש של שעה וחצי)                                  _________

 

 1. אני מצהיר כדלקמן :

 

 1. מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי קול הקורא והסכם ההפעלה  לרבות ההוצאות הכרוכות בגיוס העובדים והעסקתם, ביטוח, הפעלת ציוד וכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך התפעול המלא והתקין של החוג. וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שקבעתי בהצעתי. המחירים המוצעים כוללים מע"מ.          
   
 2. ככל שאני קבלן עצמאי אני מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עלי (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם אזכה במכרז).

        

 1. במידה אבחר להיות עובד שכיר שכר הברוטו החודשי שאקבל יעמוד על 63% מהצעתי הנ"ל כשההפרשות הסוציאליות על פי חוק ישולמו על ידי המרכז הקהילתי (כולל ניכויים רלבנטיים משכרי לרבות חלק העובד בהפרשות קרן פנסיה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכד').

 

 1. כל הוצאותיי האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים אותי במפורש ו/או מכללא, לרבות על פי כל דין.          

 

 1. ככל שהצעתי הינה לריכוז מקצועי לתחום כולל (מחול, כדורסל וכד'), ידוע לי כי אקבל תשלום עבור חודשי פעילות התחום בפועל בלבד (10 או 11 חודשים לפי התחום).
   
 1. הריני מעוניין להיכלל במאגר מפעילי החוגים/ סדנאות/פעילויות במסגרת תוכניות שמפעיל המרכז הקהילתי בפרדסיה ביניהם: תוכנית ניצנים, בית הספר של החופש הגדול וקייטנות הגנים והצהרונים בישוב פרדסיה.         
   

א. פרטי המשתתף:

 

1. שם מלא (פרטי/תאגיד): ________________________________________

2. מספר תעודת זהות/ מספר תאגיד:  ________________________________

3. השכלה וניסיון בתחום הפעילות:  _________________________________________

___________________________________________________________________

ב. מהות הפעילות

 

תיאור הפעילות: ___________________________________________________________________

 

חומרים ואביזרים המשמשים לפעילות:  ______________________________________         
 

מספר מפעילים והשכלתם (במידה ויש) ________________________________________

 

 

ג. המשתתפים בפעילות:

 

מספר משתתפים מקסימלי אפשרי ___________________________________________       
 

גילאי המשתתפים להם מיועדת הפעילות _______________________________________

 

ד. מקומות בהם פעל החוג/פעילות בשנתיים האחרונות: יש לציין את שם המוסד, כתובת וטלפון

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

אני מאשר בזאת בחתימתי, כי הצעתי המפורטת לעיל מחייבת אותי, והמחירים מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

 

 

___________________                                          _______________________

                            תאריך                                                                    חתימת המציע         

ככל שמדובר במפעיל שהוא קבלן עצמאי

 

נספח ב'- הסכם הפעלת חוגים

 

שנערך ונחתם בפרדסיה ביום_______________

 

ב  י  ן : מרכז קהילתי פרדסיה (ע"ר)

 

מרחוב האחווה 6 פרדסיה          

 

באמצעות מורשי החתימה:

 

 1. גילת ברכר
 2. לירז ישעיהו פרץ

 

(להלן:  "המרכז")                                                                                  מצד  אחד

 

ל ב י ן:  _______________________________         

ת.ז./ח.פ / ע.ר : _______________________

טלפון: ______________________, דוא"ל:____________________________

באמצעות מורשי החתימה:

1. ____________________

2. ____________________

 

איש קשר: ______________ , טלפון: ____________________,

 

כתובת:  __________________________________________.

 

(להלן: "הקבלן" ו/או "הספק")                                                                          מצד  שני

 

 

הואיל                והמרכז הנו תאגיד רשום והגוף המתפעל את פעילויות המרכז הקהילתי ברחבי הישוב פרדסיה.         
 

והואיל               והמרכז בין היתר מעונין ליתן לתושבים שירותים ופעילויות בתחום חוגי העשרה: מדע/אומנות/מחשבים/חוגים לימודיים (פעילות שאינה פיזית) ו/ או חוגי אומנות, ספורט, תזונה וריקוד (פעילות פיזית)  לסוגיהם השונים;           
 

והואיל               והקבלן הינו עוסק עצמאי ובתור שכזה הוא בעל ידע בתחום חוגי העשרה: מדע/אומנות/מחשבים/חוגים לימודיים (פעילות שאינה פיזית) ו/ או אומנות, ספורט, תזונה וריקוד (פעילות פיזית)  (להלן: "תחום עיסוקו") וכי מקבל שירותים ו/או קשור בהסכמי זיכיון עם מדריכים מקצועיים בתחום זה, המורשים מטעמו;
 

והואיל              והקבלן נבחר ליתן שירותים ייחודיים בתחום עיסוקו;      
 

והואיל               והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים להלן;

 

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויקראו יחד עם תנאיו והוראותיו.

 

 1. התחייבויות הקבלן

 

 1.  הקבלן מצהיר בזה כי הוא בעל ידע, כישורים והכשרה מתאימה, ניסיון ואמצעים לביצוע מושלם ומדויק של כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.          
   
 2. הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי קבלתו הן לקבלת שירותים ממנו בכלל ולחתימת הסכם זה בפרט הוא היותו רשום כעוסק עצמאי ומנהל ספרים ופנקסי חשבונות, וכי בידו האישורים המאשרים זאת ושאותם הוא מתחייב להציג למרכז על פי דרישתו.    
   
 3. הקבלן מצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע החוג וכל ההתחייבויות על פי הסכם זה. וכן לדאוג ולהוציא כל היתר וכל רישיון על חשבונו שיידרשו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
   
 4. הקבלן מתחייב בזה לספק את שירותיו ולבצע את כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה בנאמנות ובמסירות כמיטב יכולתו וכשרונו המקצועי ולכל התקופה שנקבעה בהסכם זה וע"פ תנאי הסכם זה.   
   
 5. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור , וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א – 2001. 
   
 6. הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות, ע"פ מתווה קורונה המתעדכן מעת לעת.     
 7. הקבלן מתחייב להכין טבלת חוגים מסודרת הכוללת: שם המוסד בו יפעיל, תאריך, שם המדריך ושעת פעילות ולהגישה לאישור לפחות שבוע לפני תחילת פעילותו.           
   
 8. על הקבלן להחתים את אנשי הצוות החינוכי  על טבלה המאשרת קיום הפעילות ולהגישה ביחד עם חשבונית מס מקורית בתום חודש הפעילות.

 

 1. סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו.

 

2.       לצורך ביצוע ההסכם ומילוי וקיום התחייבויות הקבלן מתחייב המרכז להעמיד לרשות הקבלן מקום הולם כפי שהמרכז יקבע ולאותם מועדים ותקופות בהם ייתן הקבלן את שירותיו וכפי שיוסכם בין הצדדים ע"פ האמור בהסכם זה:

 

 1. הקבלן מוותר בזה על כל טענה דרישה ו/או תביעה כלשהי הקשורה ו/או הנובעת אמור בסעיף זה והוא לא יהא זכאי לשום זכות שהיא אם הועמד מקום אחר לרשותו ההולם את צרכי החוג.

 

 1. הקבלן מתחייב להביא עימו את כל הציוד הנדרש לקיום החוג. 

 

 1. אם, מכל סיבה שהיא, לא יוכל המרכז להעמיד לרשות הקבלן את המקום  המוסכם בזמן קיום החוג, יהא רשאי המרכז להעמיד לרשות הקבלן כל מקום אחר ההולם את צרכי החוג ולקבלן לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 

 1. הקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במקום שהועמד לרשותו, ו/או באיזה מקום אחר ממתקני המרכז ו/או להשתמש בשירותי המרכז למעט שימוש לצורך הפעלת החוג ורק באותם הימים והשעות הנ"ל.           
   

סעיף זה הינו עיקרי ומהותי להסכם והפרתו תזכה את המרכז בפיצויים ונזקים מהקבלן.
 

 1. המרכז מתחייב בזה לסייע לקבלן בעניינים הבאים:         
   
 2. לפרסם את דבר קיומו של החוג לרבות שמו של הקבלן ומדריכיו.   
   
 3. לערוך הרשמה שמית של כל האנשים המעוניינים להשתתף בחוג.    
   
 4. לגבות את הכספים ממשתתפי החוג.        
   
 5. לדאוג לפתיחת, לסגירת ולניקיון המקום שבו ייערך החוג ולהכנתו בכל פעם לפני התחלת החוג.         
   
 6. לדאוג לשירותים נוספים כולל מנהלה, שירותי משרד אשר הצדדים יסכמו עליהם בכתב, ובתנאים אשר יוסכם עליהם כאמור.  
   
 7. הקבלן מתחייב בזה כלפי המרכז:          
   
 8. לשמור על המקום שיועמד לרשותו מפני כל נזק, פגם, מום או אובדן - למעט בלאי סביר.

במקרה של נזק, פגם או מום שלא כתוצאה מבלאי סביר אשר נגרם על ידי הקבלן או עקב רשלנות הקבלן ו/או מי מטעמו, מתחייב הקבלן לשפות את המרכז בשווי הנזק, וזאת מבלי למעט מכל סעד או תרופה אחרים שיעמדו למרכז כנגד הקבלן.       
 

 1. לדאוג כי הציוד שיובא על ידו לחוג יהיה במצב תקין ומתאים לשימוש מסוג זה. המרכז לא יהיה אחראי לנזק מכל סוג שיגרם לציוד זה או לאובדנו וכל עלות התיקון או הרכישה מחדש תהיה על הקבלן. הקבלן מתחייב כי במקרה ולא נערך חוג מסיבה של תקלה בציוד המובא על ידו להודיע למרכז מיד עם גילוי התקלה.           
   
 2. היה וכתוצאה מתקלה בציוד כלשהו או כתוצאה מכוח עליון לא יתקיים החוג, מתחייב הקבלן לקיים שיעור השלמה תוך 7 ימים מהיום המקורי בתאום עם  משתתפי החוג ו/או המרכז.
   
 3. אי הגעה לפעילות/ איחור של מעל 10 דק' יגרור לקיזוז בתשלום.    
   
 4. להודיע למרכז מראש ובפרק זמן סביר על כל מחלה ו/או היעדרות של מי  ממדריכיו מכל סיבה שהיא ולדאוג כי אחר ימלא את מקום מדריכיו אך בתנאי מוקדם שממלא מקום מדריכיו יקבל את אישור המרכז מבחינת כושרו המקצועי ויכולתו. במקרה זה, הקבלן מתחייב לשלם כל הוצאה שתידרש לשם כך, לרבות תשלום שכרו של ממלא המקום וכל הנובע מכך והמרכז לא יהיה אחראי על כל תשלום שהוא לממלא מקומו של מדריכיו של הקבלן. והיה אם לא יימצא ממלא מקום ראוי מתחייב הקבלן להחזיר את השעות שבהם נעדר הוא ו/או מדריכיו  בתאום עם משתתפי החוג ו/או עם המרכז.       
   
 5. להתייצב בזמן שנקבע לכל שיעור, להכינו כדרוש וכראוי, ולהעבירו במשך הזמן שייקבע לכך בהסכם זה.        
   
 6. לשתף בחוג אך ורק אנשים ו/או משתתפים הכלולים ברשימה שנמסרה מראש למציע על ידי המרכז.  
   

המרכז יהא רשאי להפסיק השתתפותם של מי מהמשתתפים בחוג וימסור על כך הודעה לקבלן והקבלן מתחייב להפסיק לאלתר שיתופו של כל מי ששמו יימסר בהודעה זו.
 

 1. לא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או חוב מחובותיו לפי הסכם זה לאחר ללא קבלת הסכמה מוקדמת ובכתב של המרכז ובהתאם לתנאי ההסכמה אם תינתן.    
   
 2. למסור בכתב למרכז ע"פ דרישתו הסברים או הבהרות בכל הנוגע לפעילויותיו ולמעשיו בקשר עם הפעלת החוג.
   
 3. בכל מקרה בו ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי הקבלן למרכז מתחייב הקבלן לעשות כמיטב יכולתו תוך שיתוף פעולה הדוק עם המרכז לשם סיום נאות של התחייבויותיו וכן לשם העברת הביצוע בצורה מסודרת לאדם אחר שנתמנה לצורך כך ע"י המרכז אם ימונה. 
   
 4. בכל מקרה ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי הקבלן למרכז מתחייב הקבלן להחזיר מיד כל דבר וכל חפץ מכל סוג שהם המצוי בידו ואשר שייך למרכז. הקבלן מצהיר בזה כי לא תהיה לא כל זכות לעכב תחת ידו כל דבר כנ"ל מכל סיבה שהיא וכן לא תהיה לו כל זכות קיזוז, וכי הוא מסכים להחזיר כל דבר מיד עם הדרישה הראשונה בלי כל קשר לטענות או לתביעות שתהיינה לו כלפי המרכז.                  
   

 

 1.      א.   המרכז יגבה מהמשתתפים את דמי ההשתתפות בחוגים האמורים. 
   
 1. הקבלן יקיים חוגים במרכזי הפעילות של הרשת ע"פ דרישת המרכז, באישור ובתיאום מראש באמצעות הזמנת רכש מאושרת מטעם המרכז. 
   
 2. תמורת שירותים אלה ובכפוף לביצועם הנאות ישלם המרכז לקבלן שכר טרחה כדלקמן (יש למלא את השורה הרלבנטית למציע):        
   
  1. עבור פעילות בתשלום שעתי/קבוצתי/חודשי כדלקמן:

 

עבור שעת פעילות מלאה - ________ ₪ כולל מע"מ לשעה.

עבור קבוצה - ________ ₪ כולל מע"מ לחודש.

עבור מפגש - ________ ₪ כולל מע"מ למפגש.

עבור ריכוז מקצועי - ________ ₪ כולל מע"מ לחודש.

 

התשלום החודשי יחושב במכפלת יחידות הפעילות, ככל שרלבנטיות, שיתקיימו במהלך חודש פעילות.

 

תשלום זה יהיה התשלום המלא והסופי עבור כל חודש מלא בו ניתנו שירותיו של הקבלן.

 

 

 1. עבור פעילות חוגית על פי מספר משתתפים משלמים – סך של _______ ₪ לכל

משתתף משלם בחודש.

 

תשלום זה כולל מע"מ, ויהיה התשלום המלא והסופי עבור כל חודש מלא בו ניתנו שירותיו של הקבלן. סכום זה לא ישתנה מכל סיבה שהיא.

 

משתתף משלם לצורך סעיף זה – הוא משתתף הרשום בספרי המרכז לפעילות הרלבנטית ומשלם דמי השתתפות בפועל. מובהר כי לא ישולם תשלום עבור מבקשים שלא משלמים באופן סדיר דמי השתתפות בפעילות.


 

 1. עבור קייטנות במהלך השנה, ייתכן ויהיה תמחור נפרד וכל הוראות ההסכם כולל

הביטוח יחולו גם על תקופת הקייטנות, לרבות קייטנת הקיץ, ככל שהמרכז יהיה מעוניין.
 

 1. שמות המדריכים שיועסקו על ידי הקבלן בחוגים יפורטו בנספח להסכם זה. הקבלן מתחייב להודיע על כל שינוי למרכז בכתב ולקבל את אישורו לכך.     
   
 2. נהלי התשלום יהיו כדלקמן:       
   
  1. עבור תשלום על בסיס מספר משתתפים משלמים: המרכז יערוך דו"ח משתתפים משלמים חודשי ויעבירו לקבלן לא יאוחר מה- 5 בחודש שלאחר החודש שלגביו נערך החשבון.          
    
  2. על פי הדו"ח יעביר הקבלן למרכז חשבונית מס מקור כדין על בסיס מספר המשתתפים וזאת לא יאוחר מה- 10 לאותו חודש. משתתף על בסיס מחיר קבוע יעביר למרכז חשבונית המתבססת על  הפרמטרים המפורטים בסעיף 5 ג' (1) לעיל.
    
  3. המרכז בכפוף לאמור בסעיפים 1, 2 לעיל ישלם לקבלן על פי החשבונית עד ה- 15 לכל חודש.

 

 1. המרכז יעשה מאמץ לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים לעיל, ובכל מקרה תנאי תשלום לא יחרגו משוטף + 45 ממועד הגשת החשבונית.

 

 1. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן הכלל במהלך תקופת ההסכם או לאחר פקיעתו.  
   
 2. התשלום ישולם רק על פי חשבונית מס מקור .      
   
 3. הקבלן יעביר למרכז אישורים מתאימים על ניהול ספרים וכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס ו/או על פי כל דין. 
   
 4. המרכז יהיה רשאי לנכות וינכה מכל תשלום שיגיע לקבלן את המס במקור בהתאם לאישור שבידי הקבלן ו/או ע"פ הוראות כל דין. 
   
 5. כל ההוצאות אשר יידרשו לקבלן לצורך הפעלת החוג יוצאו וישולמו על ידו לרבות נסיעות, הובלת ציוד הגברה וכד'.           
   
 6. הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח הלאומי שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי למשך כל תקופת התקשרותו עם המרכז לרבות בגין פעולתו ע"פ חוזה זה ככל שחלה עליו חובת ביצוע תשלומים כאמור. הקבלן יעביר למרכז אישור על התשלום כל 3 חודשים עבור 3 החודשים שעברו. (אם יחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי סיווג מבוטחים באופן שהחובה לתשלום הביטוח הלאומי חלה על המרכז, ינוכו דמי הביטוח הלאומי וישולמו על ידי המרכז כמתחייב על פי הצו; ואולם לא יהיה בכך לשנות את מעמדו וזכויותיו של הקבלן כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין).      
   
 7. על הקבלן לנכות במלואם את כל המסים והתשלומים הסוציאליים החלים עליו, אם וככל שחלים עליו, בין על פי כל דין ובין על פי הנוהג, לרבות תשלום למס הכנסה.  
   
 8. ידוע למרכז, כי המדריכים מטעם הקבלן הינם מועסקים על ידי הקבלן, ויש בינם ובין הקבלן יחסי עובד מעביד והוא מחויב לשלם להם את כל הזכויות הסוציאליות על פי חוק. 
   
 9. הקבלן בהיותו קבלן עצמאי לכל דבר, מצהיר בזה כי שירותיו במסגרת הסכם זה לא יקנו לו ו/או לעובדיו כל זכויות סוציאליות ולרבות כגון: זכות גימלה, פיצויי פיטורין, חופשת מחלה, שירות מילואים וכיו"ב. למען הסר ספק, הקבלן מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל התשלומים להם העובד זכאי על פי דין לרבות זכויות סוציאליות, שכר וניכויי חובה לרבות ולא רק ביטוח פנסיוני לעצמאיים, והאחריות הבלעדית לביצוע תשלומים אלה מוטלת על הקבלן בלבד.            
   
 10. הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו הפקדות לביטוח פנסיוני לעצמאי בהתאם לדין. הביטוח הפנסיוני יכלול רכיב חיסכון לצורך קצבה לאחר הפרישה, רכיב של חיסכון למצב אבטלה וביטוח חיים למקרי נכות (אובדן כושר עבודה) או מוות.                       
   
 11. הוראות סעיף זה הנן תניות יסודיות להסכם והפרתן תחשב להפרת ההסכם כולו.


 

 1. הקבלן ישמע להוראות מנכ"ל המרכז או לכל מי שיורה לו מנכ"ל המרכז ויפעל על פי הוראותיו בכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים, לוחות זמנים וכל עניין אחר שיקבע המרכז וידווח לו באופן סדיר על פעולותיו. קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות ו/או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים
 2.            
 3. הקבלן מצהיר בזאת כי הינו עצמאי, ולפיכך מוצהר בזאת כי אין ולא יהיו בין המרכז לבין הקבלן יחסי עובד ומעביד.
   
 4. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ולרבות הצהרות הקבלן, הרי אם מכל סיבה שהיא יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי מזמין קבלן עצמאי והמרכז יידרש או יחויב לשלם סכומי כסף מעבר לקבוע בחוזה זה, הרי מוסכם בזאת כי התעריף לשעה יעמוד על השכר המינימלי הקבוע בחוק לכל שעת עבודה בת 60 דקות.
   
 5. הקבלן יהיה חייב להשיב למרכז, ביום בו יוגשו דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה, בהם ייטען, כי הקבלן היה, או הינו עובד שכיר של המרכז, את כל התשלומים העודפים שקיבל מן המרכז מעל לשכרו המוסכם כעובד, כהגדרתו לעיל (להלן – "הסכום העודף"), וזאת למפרע בגין כל תקופת העסקתו במרכז.          
   
 6. כל סכום עודף שהקבלן יהיה חייב בהשבתו, יישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה בשיעור הריבית החריגה שתהיה מקובלת בחשבון חח"ד בבנק לאומי לישראל בע"מ באותה עת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבתו למתנ"ס בפועל.
 7. המרכז יהיה זכאי לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום, שיגיע לקבלן על פי הסכם זה או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המרכז לקבל מן הקבלן את יתרת הסכומים המגיעים לו.       
 8. הוראות סעיף זה הינן תניות יסודיות להסכם שהפרתן תחשב להפרת ההסכם כולו.

 

 1. הקבלן מתחייב לשפות או לפצות את המרכז ו/או כל גוף אחר מטעמו, על כל חיוב שיחוייבו בו אם וכאשר תוגש תביעה על ידי מי מן משתתפי החוג או צד שלישי כלשהו בגין מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן בניגוד להתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

 1. ביטוח ואחריות – ראה נספח 1 בהמשך.

 

 1. המרכז יהיה רשאי להתקשר עם מדריכים ו/או קבלנים אחרים או נוספים לאותם עניינים המוזכרים בחוזה זה או בעניינים אחרים מבלי שתהא לקבלן כל טענה ואו תביעה בקשר לכך.        
   
 2. א. הקבלן מתחייב שלא לחייב בכל אופן שהוא את המרכז בכל התחייבות כספית ו/או משפטית בלא לקבל על כך אישור מראש ובכתב מאת המרכז.

 

 1. המרכז יהיה רשאי לנכות מהתשלומים שיועברו על ידו לקבלן כל סכום שהועבר לקבלן בטעות וכן את כל הסכומים אשר הקבלן חייב בהם את המרכז בניגוד לאמור בסעיף (א) לסעיף זה או את כל הסכומים אשר הקבלן יהיה חייב למרכז בגין כל חוב מכל סיבה שהיא ובלבד שתימסר לקבלן התראה בכתב 14 יום מראש בדבר ניכוי ו/או קיזוז סכומים כאמור תוך פירוט הסכום וסיבת הניכוי, ובכפוף לכך שהקבלן לא תיקן בעצמו את הטעות בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת המרכז בכתב כאמור.        
   
  1.       א. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לקבלן לא תהא זכות עיכבון על כל מסמכים, חפצים  או כל דבר אחר השייך למרכז, והוא ישיב כל מסמך או חפץ וכיוצא באלה הנוגעים למרכז שנמצאים ברשותו תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו דרישה לעשות כן.     
    
 1. כל ידיעה, מסמך, חפץ או כל דבר אחר שיגיע לידי או לידיעת הקבלן בקשר עם חוזה זה, יועבר או יימסר לידי המרכז. הקבלן מתחייב שלא לעכבם ברשותו ולא להוציאם או להעבירם לצד שלישי כלשהו ללא קבלת היתר מאת המרכז מראש ובכתב.
   

המרכז מתחייב כי במהלך תקופת ההסכם ולאחר סיומו לא ישתמש ו/או יעביר לצד ג' כלשהו כל מידע ו/או מסמך ו/או אמצעים לימודיים שהגיעו לידיו ו/או לידי מי מטעמו במסגרת הסכם זה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת הקבלן.          
 

 1. תוקף ההסכם הוא למשך שנה"ל תשפ"ג בזמני הפעילות עד לתאריך 30.6.2023, וככל שהמרכז יהיה מעוניין בהפעלת קייטנה ובפעילות  הקבלן גם בחודשי הקיץ, כולם או חלקם, עד ליום 31.7.23 או 31.8.23 בהתאמה.

 

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יהיה המרכז רשאי להפסיק את ההתקשרות ולהביא את ההסכם לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת של ארבעה עשר (14) יום מראש ללא כל צורך לנמק את הודעתו.

 

 1. המרכז יהיה רשאי להאריך הסכם זה לתקופה של שתי שנות לימוד נוספות (שנות הלימודים תשפ"ד ותשפ"ה). אי מתן הודעה על הפסקת ההסכם עד 30 יום לפני תחילת שנת הלימודים תתפרש כהארכה אוטומטית של ההסכם לשנת לימודים נוספת. במקרה של הארכה, יחולו הוראת הסכם זה במלואם בשינויים המתחייבים.  
   
 2. לפני מועד תחילת הפעילות רשאי המרכז, למסור לספק הודעת ביטול ובלבד שההודעה נמסרה שבעה (7) ימים מראש ובכתב, ובמקרה זה, יפוג תוקפו של הסכם זה בתום תקופת ההודעה הרלוונטית, מבלי שלמי מהצדדים תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד הצד השני עקב ביטול ההסכם ו/או אי-חידושו באופן האמור בהסכם זה.                    
   
 3. כמו כן המרכז יהא רשאי לבטל את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב לספק, במידה שאירע אחד או יותר מן המקרים שלהלן:
   
  1.  הפעילות בוטלה, עקב שיקולים ביטחוניים ו/או המלצת גורמי הביטחון וההצלה ו/או עקב ביטול ההסכם  ההבנות עם הרשות ו/או בשל הנחיות רגולטוריות בין היתר הנוגעות לבריאות הציבור, ו/או  עקב כל סיבה אחרת אשר לא בשליטתו של המרכז.
    
 1. הספק העביר ו/או המחה את חיוביו לפי ההסכם, כולם או חלקם, בניגוד להוראות הסכם זה;     
 2. הספק הפר את ההסכם, וההפרה לא תוקנה תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על ההפרה;    
  1. אם מסיבה של התערבות "כח עליון" לא יוכל הספק לתת ו/או לספק את הפעילות על הספק יהיה לקיים את הפעילות במועד מוסכם אחר.        
    
  2. כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב.     
    
  3. הודעות שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו כחלוף 72 שעות מעת מסירתם למשלוח.  
    
  4. הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.        
    

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובזמן האמורים לעיל:

 

______________________          ___________________    המרכז                                                הקבלן

 

באמצעות מורשי החתימה:

1. גילת ברכר

2.  לירז ישעיהו פרץ

בצרןף חותמת המרכזץ

תאריך חתימת מורשי חתימה מטעם המרכז: __________________

 

 

 

 

 

 

נספח 1 - ביטוח

 1. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 1.1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 1. חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.
 2. ביטוח אחריות מקצועית- מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת על ידי הספק, על הספק לבטל חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף , בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 3. נוסחי הפוליסות- על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
 1. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

 1. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 2. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 3. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 4. הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש ו/או המועצה המקומית פרדסיה לצורך מתן השירותים ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 5. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, לרבות המועצה המקומית פרדסיה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 6. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.

מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

 1. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

 

 

 

נספח 1.1- אישור עריכת הביטוח

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

המבוטח

אופי העסקה

מעמד מבקש האישור

שם: המרכז הקהילתי פרדסיה, החברה למתנ"סים בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או המועצה המקומית פרדסיה

שם

 

להשלים

 

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

 

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

 

ע"ר: 580726164

ת.ז./ח.פ.

מען

רחוב האחווה 6, פרדסיה

מען

להשלים

 

 

כיסויים

סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח ומהדורת הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות/ סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X

סכום

מטבע

רכוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צד ג'

 

 

 

 

4,000,000

302 |(אחריות צולבת)

 

304 (הרחב שיפוי)

 

328

 

 

 

307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחריות מעבידים

 

 

 

 

20,000,000

304

319

328

אחריות המוצר

 

 

 

 

 

 

אחריות מקצועית

 

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

304

 

328

 

 

 

 

 

 

 

אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

016, 025, 027

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

 

 

ככל שמדובר במפעיל שהוא שכיר

 

נספח ג'

חוזה עבודה לעובד/ת ששכרו/ה משתלם על פי כמות משתתפים

(במשרה שהיא זמנית על פי אופיה)

(כולל הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב- 2002)

 

שנערך ונחתם בפרדסיה ביום: __________ לחודש _______ 2022

 

 

בין:___מרכז קהילתי פרדסיה (ע"ר)

 

            (להלן - "המרכז")                      

 

באמצעות מורשי החתימה ה"ה:

 

גילת ברכר ולירז ישעיהו פרץ

 

                                                                                                                        מצד אחד

 

לבין:                                                                      ת.ז _________________

 

כתובת:____________________________________________________

 

טלפון:______________________

 

            (להלן – "העובד/ת")

                                                                                                                        מצד שני

 

 

הואיל: והעובד מצהיר שהינו בעל המיומנות והכישורים הדרושים לביצוע העבודה נשוא חוזה זה ברמה מקצועית, בטיב ובאיכות טובים.

 

 

והואיל: והעובד הביע רצונו להתקבל כעובד במרכז, והמרכז מוכן להעסיקו בכפוף לתנאי חוזה מיוחד זה.

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלדקמן:

 

המבוא

 

המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא באחד עם שאר תניותיו.

הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ולרבות הנספחים, שיוספו לו לאחר מועד חתימתו.

 

כללי

 

 1. בחוזה זה מונחים או מילים המתייחסים למין זכר, כוונתן גם למין נקבה.    
   
 2. העסקת העובד, תנאי העסקתו זכויותיו וחובותיו יהיו אך ורק על פי חוזה זה, ולא יהיה כל תוקף לכל הסדר ו/או חוזה שבעל פה בקשר לאמור בחוזה זה. כל תיקון, שינוי או תוספת כלשהם לאמור בחוזה זה, לא יהא להם תוקף ולא יחייבו את המרכז אלא אם נעשו בכתב.

 

1.         הגדרות

 

            "המרכז" - וכל מי שיקבע מטעמו לצורך ביצוע חוזה זה.

 

      נספחים

            לחוזה זה מצורפים טפסים המהווים הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ה – 2002 ותקנותיו והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והוראות החוזה באות להוסיף על הקבוע בטפסים אלה.

             כמו כן מצ"ב נספח לחוזה העבודה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

כמו כן רצ"ב נספח שינויים בתנאי עבודה. (יש להקפיד ולמלאו בכל שינוי ושינוי)

 

 

2.         תיאור התפקיד

 

 

 

 

 

 

3.         הממונה/אחראי ישיר של העובד: מנהל/ת המרכז הקהילתי.

 

 

4.         המשרה

 

            המשרה הינה חלקית וזמנית בלבד וחישובה יהא על פי מספר המשלמים בפועל.

 

            תנאי הכרחי לאמיתות הדיווח ולקבלתו הוא חתימת מנהל המרכז ואישורו שהדו"ח

אומת ואושר.

 

            *מספר שעות עבודה בפועל בשבוע מוערך על ידי הצדדים בכ- _____________ שעות

(ולא מעבר ל- 42 שעות שבועיות).

 

            *מספר הפעולות שעל העובד לבצע בשבוע ________ שהן מוערכות בכ- _________

שעות (ולא מעבר ל- 42 שעות שבועיות).

 

            *מחק את המיותר

 

5.         התשלום

 

5.1        שכרו של העובד/ת לתקופה של חודש יחושב לפי הנוסחה כדלקמן:

 

            שכר חודשי                    מספר המשלמים                      

            (ברוטו)   =                    בפועל בכל חודש X                     סכום תשלום לכל תלמיד         

 

                                                                                               

*סכום התשלום לכל תלמיד נקבע בזאת ל- _____ ₪ בחודש, ובלבד שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק לשעת עבודה.  (ככל ששכר העובד/ת יפחת משכר המינימום, לשעת עבודה, יהא על המרכז להשלים לשכר המינימום הקבוע בחוק לשעת עבודה, ואשר מתעדכן מעת לעת).

 

5.2        שכרו/ה ברוטו של העובד/ת ישולם כאמור לאחר שהשלים/ה את מספר השעות או הפעולות שהיה עליו/ה לבצע בפועל באותו חודש ושאושרו כאמור בדו"ח שיגיש/תגיש.

עבור חלק יחסי ישולם תשלום יחסי.  

 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם שהעובד/ת לא יקבל/תקבל תשלום אלא ביחס למספר התלמידים המשלמים בפועל בכל חודש כפי שמופיע בספרי המרכז.

 

5.3        מוסכם עוד כי שכרו/ה של העובד/ת יעלה או יפחת בהתאם למספר התלמידים המשלמים בפועל בכל חודש. המרכז רשאי לבטל את החוזה אם מספר המשלמים בפועל פחת ממספר מינימלי של ____ משלמים, או עלה על מספר מקסימלי של _____ משלמים. חריגה מהנ"ל תתאפשר רק ובכפוף להסכמת המרכז מראש ובכתב.

 

5.4        עלה או ירד מספר התלמידים המשלמים כאמור בחודש מסויים יעודכן שכרו/ה של העובד/ת לגבי אותו החודש בהתאם לחישוב שלפיו עלה או ירד מספר המשלמים בפועל. 

 

5.5        המרכז ינכה והעובד/ת נותן/ת בזאת את הסכמתו/ה לנכות משכרו/ה את כל הסכומים ו/או המיסים ו/או תשלומי החובה האחרים שיש לנכותם על פי דין.

 

5.6        שכרו של העובד/ת ישולם לו/לה בתשלומים חודשיים לא יאוחר מ- 9  ימים לאחר תום החודש עבורו משולם השכר.

השכר ישולם לידי העובד/ת לחשבון בנק שפרטיו ימסרו ע"י העובד/ת. העובד/ת נותן/ת בחתימתו/ה על חוזה זה את הסכמתו/ה לביצוע התשלום בדרך זאת.

 

6.         תנאים נוספים

 

6.1        העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לכל התנאים והתשלומים בגין חופשה שנתית, דמי מחלה, קצובת הבראה, הוצאות נסיעה ופיצויי פיטורין כפי שהינם חלים ו/או יחולו מעת לעת על עובדים ששכרם משתלם על פי מספר תלמידים משלמים מכח הוראות החוק. 

 

6.2        כל עוד נמשך החוזה הרי מוסכם כי בחודשים: 1. ____________2. _______                     3._________ 4.________ וכן בכל חודש קלנדרי מלא שבו לא יועסק/תועסק העובד/ת ייחשב הדבר לחופשה ללא תשלום ואולם המרכז יהיה רשאי לדרוש כי העובד/ת ינצל/תנצל בחודשים אלה את מלא ימי החופשה המגיעים לו/לה בתשלום על פי דין. האמור לעיל יחשב כהתראה מספקת על הכוונה להוציא את העובד/ת לחופשה כחוק, או לחופשה ללא תשלום.

 

6.3        למען הסר ספק המרכז איננו מתחייב להחזיר את העובד/ת לעבודה או לתפקידו/ה

הקודם בתום כל חופשה ללא תשלום והוא אף רשאי להפסיק את ההתקשרות עם העובד/ת אף במהלכה  ובתנאים המפורטים בסעיף  9 להלן.

 

6.4        העובד/ת מצהיר/ה כי הובהר לו/ה, כי לבד מהתשלומים והתנאים המפורטים בחוזה זה (ולרבות אלה שיקבעו בחוק) לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלום נוסף מכל סוג שהוא בגין עבודתו/ה.

 

 

7.         מועדי העבודה

 

7.1                    תחילת העבודה ביום:_____________                           

 

7.2                    העובד/ת יעבוד/תעבוד במועדים דלקמן:

 

7.2.1                 ביום           בשבוע, בין השעות:_________________                                   

7.2.2                 ביום           בשבוע, בין השעות: _________________                                 

7.2.3                 ביום           בשבוע, בין השעות: _________________                                   

7.2.4                 ביום           בשבוע, בין השעות: _________________                                 

7.2.5                 ביום____  בשבוע, בין השעות: _________________

 

מוסכם בזה כי יום המנוחה השבועי של העובד הוא __שבת_______

 

וכך מבלי לגרוע במחוייבות העובד/ת לעבוד בימים ובשעות הנ"ל בזמנים ובמועדים אחרים בהתאם להוראות המרכז כפי שיתואמו עם העובד/ת 48 שעות מראש.

 

7.3        נבצר מהעובד/ת למלא תפקידו/ה באחד מהמועדים האמורים, עליו/ה להודיע למרכז לפחות 48 שעות מראש ובמקרה של מועד קצר יותר תוך זמן סביר על אי יכולתו/ה להופיע כאמור.

 

7.4        המרכז רשאי שלא לקיים את העבודה באחד המועדים האמורים או אף בכולם ובלבד שיודיע על כך לעובד/ת במועדים המפורטים בסעיף קטן (7.3) לעיל.

 

7.5        העובד/ת מתחייב/ת להשלים את העבודה שלא ביצע/ה במועד מוקדם ככל האפשר ולאחר תאום עם המרכז, והמרכז רשאי לדרוש מן העובד/ת להשלים עבודה שלא בוצעה עקב הוראות במרכז כאמור בסעיף קטן (7.4) באחד מן המועדים הקבועים לעיל או אף במועד אחר שיתואם עם 

העובד/ת.

 

 

8.         הצהרות והתחייבות העובד/ת

 

8.1        העובד/ת מתחייב/ת לבצע את כל התחייבויותיו/ה כמפורט בחוזה זה בנאמנות ומסירות ובמיטב יכולתו/ה המקצועית והוא/היא מצהיר/ה כי הוא/היא בעל הידע, ההכשרה, הנסיון והיכולת לבצעם כראוי.

 

8.2        העובד/ת מתחייב/ת לא לעסוק בכל עבודה נוספת שלא על דעת המרכז ובאישורו*.

 

8.2.1     לעובד/ת עיסוק/ים נוסף/ים:*      1 .                                     2. _______________

            3 . _________________

                       

*למחוק את המיותר.

 

8.3        העובד/ת מתחייב/ת שלא לגבות מהמשתתפים או מכל אדם אחר כל תמורה כספית אלא באישורו בכתב ומראש מאת מנהל/ת המרכז.

 

8.4        העובד/ת מתחייב/ת שלא לחייב את המרכז בכל התחייבות כלפי צדדים שלישיים

             אלא באישור בכתב ומראש מאת המרכז והוא/היא מצהיר/ה כי ידוע לו/ה שכל      

             התחייבות כאמור שלא תאושר תחייבו/ה באופן אישי.

 

8.5        העובד/ת ידווח/תדווח למרכז בתום כל יום עבודה על משך הפעולה, מספר המשתתפים בה, כולל שמותיהם ועל כל אירוע חריג שאירע במהלכה.

 

8.6        העובד/ת ימלא/תמלא טופסי דווח, שיומצאו לו/ה על ידי המרכז ויהא עליו/עליה למלאם בהתאם להוראות ולמוסרם לידי המרכז במועדים שייקבעו לכך.

 

8.7        העובד/ת מצהיר/ה כי התקשרותו עם המועצה המקומית פרדסיה למתן שירותים נעשתה על פי בקשתו, כי הוא שילם את כל התשלומים הנדרשים לרשויות המס, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי (ומע"מ במידה ונדרש) בגין תקופת מתן השרות למועצה. לאור זאת אין לו/ה תביעה כלשהי, כספית או אחרת, כנגד המועצה המקומית פרדסיה בעבור התקופה שבה נתן שירותים למועצה.

 

8.8        במשך כל תקופת ההתקשרות וכן במשך שנה אחת לאחר סיומה מתחיב/ת העובד/ת שלא להעביר תלמידים ולא להפעיל בין בעצמו/ה ובין באמצעות אחרים פעולות מן הסוג שביצע/ה במסגרת התקשרות זו, בתחום היישוב או הרשות שבו פועל המרכז.        
 

 

 9.        הפסקת ההתקשרות

 

9.1        המרכז רשאי להפסיק את ההתקשרות ואת העסקתו/ה של העובד/ת על ידי מתן הודעה  לעובד/ת בכתב ומראש או בהודעה מיידית תוך תשלום השווה שכר ההודעה המוקדמת.

 

9.2      יחד עם זאת, יהיה העובד זכאי לזכות טיעון מקדימה, זכות "שימוע" ובמידה והוחלט לפטרו-לקבל בכתב את נימוקי פיטורי על פי בקשתו, ואולם הוא מצהיר בזאת שידוע לו שבנימוקי הפיטורין יצויינו כל הנסיבות הכרוכות בהפסקת עבודתו, ללא כחל וסרק.

 

9.3      משך ההודעה המוקדמת או שיעור פדיונה יהיה כקבוע בחוק.

 

9.4      במקרה והעובד/ת יפר/תפר הסכם זה ו/או תנאי מתנאיו ולא יתקן/תתקן דרכיו/ה חרף התראה שקיבל/ה וכן במקרה שיפר/תפר את החוזה או תנאי מתנאיו הפרה יסודית, תופסק עבודתו/ה לאלתר מבלי שיהא זכאי/ת להודעה ו/או לתמורה כמופרט בסעיף  8.1 לעיל.

 

9.5      במקרה זה תישקל גם זכותו/ה לפיצויי פיטורין - אם בכלל - והמרכז יהא רשאי לנכות ו/או לקזז מכל  סכום שיגיע לעובד/ את ההפסדים והנזקים שנגרמו למרכז.

אין באמור לעיל לגרוע מזכות המרכז לתבוע את מלוא הנזקים שנגרמו לו ו/או לנקוט בכל  פעולה אחרת  המותרת על פי החוק.

 

9.6       העובד/ת יהיה/תהיה רשאי/ת להפסיק את עבודתו/ה במרכז על ידי מתן הודעה בכתב למרכז ובמקרה כזה יהיה/תהיה זכאי/ת לקבלת שכרו/ה עד למועד ההפסקה. משך ההודעה המוקדמת יהיה כקבוע בחוק.

 

9.7       מוסכם בזאת על ידי העובד/ת כי במקרה בו הודיע העובד על הפסקת עבודתו במרכז (התפטר) ולא נתן הודעה מוקדמת או לא נתן הודעה מוקדמת מספקת כמתחייב בחוק, נותן הוא בזאת את הסכמתו, כי המרכז יקזז מכל סכום המגיע לעובד (שאינו שכר) את תמורת ההודעה המוקדמת, שלא ניתנה על ידו.

 

9.8        מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מסכים העובד/ת ומצהיר/ה כי ידוע לו/לה שכל אימת שמספר המשתתפים המשלמים יפחת מן המספר המינימלי שנקבע לצורך המשכו של חוזה זה, לתקופה העולה על  30 יום, יסתיים חוזה זה מאליו, אלא אם יודיע המרכז אחרת. במקרה זה יראו את העובד/ת כאילו פוטר/ה כדין מעבודתו והוא/היא יהיה/תהיה זכאי/ת לכל הזכויות שזכאי להם עובד שמפוטר כאמור - אם בכלל, לרבות הודעה מוקדמת כחוק.

 

9.9      בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות מתחייב/ת העובד/ת לשתף פעולה עם המרכז לשם סיום נאות של עבודתו/ה וכן לשם העברת התפקיד בצורה נאותה ומסודרת כתנאי לקבלת כל הזכויות המגיעות לו/לה.

 

9.10     חישוב תשלום פיצויי פיטורין יחושב לפי הקבוע בחוק לעובד בשכר.

 

10.   אחריות העובד בגין הפרת ההסכם

 

10.1   מבלי לגרוע באמור בסעיף  9 לעיל הרי אם עשה העובד אחת מאלו:

 

10.1.1          עזב מקום עבודתו בזמן העבודה בלי רשות או בלי סיבה סבירה;                
 

10.1.2         נעדר מעבודתו בלי רשות ובלי סיבה סבירה;

 

10.1.3          לא ציית להוראות מנהל המרכז ו/או ההנהלה.

 

10.1.4          היכה, התקוטט או גרם לאלה.

 

10.1.5          התנהג התנהגות שאינה הולמת לתפקידו או לפעולות המרכז, כפי שיונח לדעת המרכז.

 

יהא צפוי:

 

10.1.5   להתראה בכתב.

 

10.1.6   להפסקה זמנית של העבודה ללא תשלום;

 

101.1.7  לפיטורין מהעבודה עם הודעה מוקדמת ועם תשלום פצויי פיטורין כמגיע לו על  

              פי החוק, אם בכלל.

 

10.1.8   לפיטורין מהעבודה בלי הודעה מוקדמת ועם תשלום פיצויי פיטורין.

 

10.2 עשה העובד אחד מאלו:

 

10.2.1   הפר משמעת באופן חמור ולעניין זה - הפרת משמעת באופן חמור לרבות הישנות אחד מן המעשים המפורטים בס"ק  21 לעיל חרף התראות בכתב שקיבל העובד.

 

10.2.2   מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה.

 

10.2.3   קלקל ו/או בזבז מתקנים, מכשירים, חומרים וכיו"ב השייכים למרכז.

 

10.2.4   הזניח הזנחה חוזרת במילוי תפקידו שלא תוקנה חרף התראה בכתב שקיבל.

 

10.2.5   עבד במקום אחר ללא רשות מנהל המרכז ו/או ההנהלה וללא ידיעתם, לרבות עבד במקום עבודה אחר בתקופה בה נעדר מהעבודה מחמת מחלה או תאונה.

 

10.2.6   מסר פרטים בלתי נכונים ביודעין בענין מהותי כגון מצב בריאותי, נסיון בעבודה,                  

ותק וכיו"ב.

 

יהא צפוי:

 

10.2.7    להפסקה זמנית ממושכת של העבודה ללא תשלום;

 

10.2.8   לפיטורין ללא הודעה מוקדמת ו/או שלילה חלקית של פיצויי הפיטורין;

 

10.2.9   לפיטורין ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורין;

 

10.3      מוצהר ומוסכם בזה, כי הנהלת המרכז באמצעות ועדת כוח אדם היא שתחליט באלו      

צעדים יש לנקוט כלפי העובד לנוכח טיב המעשה וחומרתו.

 

11.         השעיית יחסי עובד מעביד

 

11.1  עבר העובד עבירה פלילית או התחילה חקירה פלילית על ידי המשטרה נגדו, הרי מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 10.2.6 ו- 10.2.7, יהא המרכז רשאי להסירו מעבודתו לתקופה שתקבע על ידו, ושלא תעלה על שנה אחת וכן לקבוע הוראות בדבר תשלום או אי תשלום שכרו או בדבר הקטנת שכרו.

 

11.2   שכרו של העובד או חלקו (בהתאם להחלטת הנהלת המתנ"ס) יעוכב לכל תקופת ההסרה בידי המרכז והעובד יהא זכאי לקבלו עם ביטול ההסרה.

 

11.3   רשאי העובד לנצל את ימי חופשתו בתקופת ההסרה.

 

11.4  אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות המרכז להפסיק את עבודתו של העובד או להשעותו, על פי הוראות חוזה זה ולרבות בסעיפים – 10-11  .

 

12.         שמירת זכויות

 

מוצהר ומוסכם בזה, כי הימנעות המרכז ממימוש כל זכות המוקנית לו על פי תנאי חוזה זה או כל זכות אחרת לא תתפרש כוויתור מצידו על כל טענה או זכות או הפרה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

 

13.       תנאים נוספים

 

לעובד גבר - חוזה זה ייכנס לתוקף רק בכפוף לקבלת אישור משטרת ישראל על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

14.        תשלום עבור נסיעות

 

העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלום עבור נסיעות לעבודה וחזרה כקבוע בחוק לגבי עובד/ת בשכר.

           

15.        תשלום עבור חופשה

 

            העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלום עבור ימי חופשה כקבוע בחוק לגבי עובד/ת בשכר.

 

 

16.        תשלום עבור ימי מחלה

 

העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלום עבור ימי מחלה כקבוע בחוק לגבי עובד/ת בשכר שעתי/ת.

 

17.        תשלום עבור הבראה

 

העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלום עבור דמי הבראה כקבוע בצווי הרחבה לגבי עובד/ת בשכר שעתי/ת.

 

18.     ביטוח פנסיוני

 

18.1      המרכז יפריש לעובד לקרן בהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק, בשיעורים הקבועים בו (אלא אם צוין אחרת).    
 

18.2   תשלומי המרכז לפי הסכם זה לפיצויי פיטורים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד. תשלומים אלה לא יהיו ניתנים להחזרה למעביד, למעט במקרים המפורטים בצו ההרחבה.  
 

18.3   כל התשלומים המפורטים בסעיף זה יבוצעו כפוף לתקנות ולצווים עפ"י פקודת מס הכנסה ולכל הוראות חוק אחרות, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן.        
 

18.4   העובד מצהיר, כי הינו/אינו* מבוטח בביטוח פנסיוני מקיף בקופה ____________________ (למחוק את המיותר) ומעוניין להיות מבוטח בקופה _________________ (הנ"ל או אחרת – יש לציין). 

 1. עובד חדש שלא הודיע למרכז בתוך 60 ימים ממועד קבלתו לעבודה על גוף פנסיוני מסוים או קרן השתלמות מסוימת (ככל שסוכם עם העובד כי יהיה זכאי להפרשות לקרן השתלמות), שאליהם הוא רוצה להעביר את הכספים, הרי שהמרכז יעביר את כספי הביטוח  הפנסיוני או קרן ההשתלמות (בכפוף לזכאות כאמור) אל הגוף שנבחר על ידו: ____________________________.העובד יצורף למסלולי ההשקעות והביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל.

 

 

19.        שינויים

 

19.1      למרות האמור בחוזה זה רשאי המרכז לשנות את תנאי העסקתו/תה של העובד/ת לרבות שעות העסקתו/תה וזאת בתנאי שכל שינוי לא יהא בו משום הרעה ממשית בתנאי עבודתו/תה.

למען הסר ספק, מוסכם כי, תנודות ושינויים בכמות המשתתפים, הינם חלק מתנאי ההסכם ולפיכך אין לראות בהן משום הרעה, כאמור, או שינוי נסיבות, המקנה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר.

 

19.2      כל שינוי הגורר הוספת זכויות או הטבת תנאים יש לעשותו בכתב בחתימת העובד/ת והמרכז.

 

 

 

 

20.        הודעות וכתובות

 

20.1      כתובות הצדדים לכל עניין הנוגע לחוזה הם:

 

            המרכז              _רחוב האחווה 6 פרדסיה____

 

            העובד/ת           _______________________________________________
 

 

20.2      כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו יראו אותה כאילו נתקבלה בתוך  3 ימים מיום

שנמסרה למשלוח בדואר רשום.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

    ___________________                                                         _________________

            המרכז                                                                          העובד/ת

(באמצעות מורשי החתימה ובחותמת המרכז)

 

 

** נא למלא טופס זה ולתת העתק ממנו לעובד **

טופס 1

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

שם המעביד: מרכז קהילתי פרדסיה.

הישות המשפטית: עמותה רשומה

מס' רישום (תאגיד): ++++++++++

מען: רחוב האחווה 6 פרדסיה.

 

שם העובד:          __________________________

מס' זהות:           __________________________

מען:                           __________________________

 

תאריך תחילת העבודה:      __________________________

תקופת החוזה מיום ________ עד יום ________/תקופת החוזה אינה קצובה.

תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן:

                     א.   __________________________

                     ב.    __________________________

                     ג.    __________________________

 

שם הממונה הישיר על העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר: __________        

 

הבסיס שלפיו משולם השכר: שכר עפ"י מספר משלמים בפועל –

סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו) בהתאם לבסיס השכר, הוא __________ שקלים חדשים. פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כדלקמן **:

פרוט התשלום: ______________  סכום התשלום: ______________

פרוט התשלום: ______________  סכום התשלום: _____________                     

אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד________ שעות/אורכו של שבוע העבודה הרגיל של העובד________  שעות. 

יום המנוחה השבועי של העובד: _שבת__.

 

תנאים ותשלומים נוספים:

 1. ביטוח פנסיוני ישולם לעובד עפ"י חוק ועפ"י הגילאים הקבועים בחוק. עובד חדש שלא הודיע למרכז בתוך 60 ימים ממועד קבלתו לעבודה על גוף פנסיוני מסוים או קרן השתלמות מסוימת (ככל שסוכם עם העובד כי יהיה זכאי להפרשות לקרן השתלמות), שאליהם הוא רוצה להעביר את הכספים, הרי שהמרכז יעביר את כספי הביטוח  הפנסיוני או קרן ההשתלמות (בכפוף לזכאות כאמור) אל הגוף שנבחר על ידו: ____________________________.העובד יצורף למסלולי ההשקעות והביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל.
 2. נסיעות ישולמו לעובד עפ"י חוק.
 3. מחלה: בכול חודש עבודה ייצבר לעובד 1.5 ימים עד לתקרה של 90 ימי מחלה. תשלום ימי מחלה ייעשה עפ"י חוק.
 4. חופש: תשלום לעובד עפ"י חוק המשולם לעובד שעתי. ידוע לעובד כי במהלך חגי ישראל תונהג בחברה חופשה מרוכזת בערבי חג. כמו כן, תונהג חופשה מרוכזת בחופשות חול המועד בחגי פסח וסוכות כנגד היעדרות מימים אלו ינוכה יום חופש עפ"י חוק ועפ"י הנחיות העמותה המתפרסמות מעת לעת.
 5. הבראה: תשלום עפ"י חוק.
 6. תשלומים נוספים:

 

 

 

 

 

 

הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תאריך: ______________       חתימת המעביד: ______________

 

                                                חתימת העובד: _______________

 

 

 

 

 

 

נספח 

שינויים בחוזה עבודה

 

מוסכם בין הצדדים כי בנוסף / במקום / למרות (מחק את המיותר) האמור בסעיף לחוזה העבודה 

יחולו השינויים כדלקמן:

 

 

מהות השינוי  ________________________________________________

 

                        _______________________________________________

 

                        _______________________________________________

                         

בתחולה מיום ____________

 

 

_______________                  ________________    _____________________

תאריך החתימה                         העובד                           העמותה באמצעות מורשי חתימה

                                                                                    + חותמת העמותה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהות השינוי   _______________________________________________

 

                        _______________________________________________

 

                        _______________________________________________

                         

בתחולה מיום ____________

 

 

_______________                  ________________    _____________________

תאריך החתימה                         העובד                           העמותה באמצעות מורשי החתימה

                                                                                    + חותמת העמותה