בקשה לקבלת הצעה לשכירת אולם עבור מתן שירותי הדרכת ריקודי עם

מרכז קהילתי פרדסיה מתכבד בזאת להזמין הצעות לשכירת אולם בעבור מתן שירותי הדרכת ריקודי עם לפעילות שבועית.

אולם תרבות , שגודלו כ-400 מ"ר, נמצא במבנה מרכז התרבות החדש, ברחוב הירדן 2 פרדסיה, שאמור להפתח בחודש נובמבר 2023.

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהדרכת ריקודי עם (להוכחת הניסיון על המציע לצרף רשימת מקומות בהם הוא נותן שירותי הדרכת ריקודי עם - תיאור האתר ותיאור השרות הניתן)

ההדרכה תועבר במבנה מרכז התרבות החדש (רח' הירדן 2, פרדסיה), פעם בשבוע, ביום ג' בין השעות 00:00-19:30 (סה"כ 4.5 שעות).

יש להגיש הצעת מחיר שעתית לשכירת אולם התרבות בטופס המצורף, כמו כן, יש לציין את מחיר הדרכת ריקודי העם למשתתף.

הזוכה יתחיל בהדרכת ריקודי העם באולם בחודש ספטמבר 2023.

המרכז הקהילתי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכים ואישורים – יש להציג אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 על שם המשתתף

ואישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור על שם המשתתף.

ההצעות תוגשנה עד ליום חמישי 29.6.2023 על גבי טופס זה.

מתן השירות יעוגן בהסכם אשר ייחתם עם הזוכה ויגדיר את זכויות וחובות הזוכה והמרכז.

מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי אין מדובר בהליך מכרזי או מעין מכרזי והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים ולתקנות מכוחן.

המזמין שומר על זכותו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם כל מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים,

במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, רשאית הנהלת המרכז הקהילתי  לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

לשאלות והבהרות נוספות יש לפנות ללירז ישעיהו פרץ מנהלת המרכז הקהילתי בטלפון 053-7221278 או בכתובת דוא"ל [email protected]

בקשה לקבלת הצעה לשכירת אולם עבור מתן שירותי הדרכת ריקודי עם

הצעת מחיר שעתית לשכירת אולם במבנה מרכז התרבות החדש
מחיר הדרכת ריקודי העם למשתתף
Browser not supported