מרכז קהילתי פרדסיה (ע"ר)- הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה בבתי ספר יסודיים ובבית ספר על יסודי בפרדסיה

סגור

מרכז קהילתי פרדסיה (להלן: "המרכז") מזמין בזאת הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה בפרדסיה בבית ספר יסודי ובבית ספר על יסודי, הכל בהתאם למסמכי הפנייה.

א. עיקרי ההתקשרות עם הזוכה בהליך יידרש לקיים מרכז למידה לאחר שעות הלימודים בין הימים א'-ה' בשעות 13:45-19:00במסגרתו יינתנו שיעורים קבוצתיים באמצעות מורים איכותיים, מיומנים ומקצועיים. כל שיעור יהיה באורך של 45דק לפחות.

ב. הזוכה יעניין את התלמידים בהשתתפות בשיעורים קבוצתיים לתגבור ו/או חזרה על החומר הנלמד בכיתה. 

ג. המועדים המדויקים בהם יתקיימו השיעורים (מועדי התחלה וסיום), ימי ושעות הפעילות וכיו"ב  ייקבעו על ידי הזוכה בתיאום עם הנהלת בתי הספר .

ד. מנהלי בתי הספר יקצו לזוכה כיתות מתאימות להעברת השיעורים על-פי שיקול דעתם הבלעדי ובמספר המבוקש על-ידי הזוכה, או לחילופין השיעורים יועברו בספריית בית טלי בפרדסיה.

הזוכה יקבל זכות שימוש בכיתות /ספרייה לצורך הפעלת מרכז הלמידה.

ה. הזוכה יפעיל ויעביר את השיעורים כאמור, ויבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הפעלת מרכז הלמידה ובכלל זה פרסום המרכז , העסקת מורים, ארגון השיעורים והעברתם.

ו. הזוכה יידרש להכין ולהחזיק, על חשבונו, את מכלול עזרי הלימוד המהווים חלק מהתוכן הלימודי הנדרש, לרבות ספרי לימוד, חוברות, דפי למידה, מצגות וכיו"ב, בכמות אשר תיתן מענה לכל אחד מן התלמידים אשר ישתתפו בשיעורים הקבוצתיים.

ז. עוד יתחייב הזוכה לבצע, על חשבונו, את פעולות ההכנה וההיערכות הנדרשות לצורך מתן השירות.

ח. הזוכה יקיים קשר שוטף עם מנהלי בתי הספר וידווח להם על-פי בקשתם על הפעילות.

ט. הזוכה יידרש לקיים קשר ותיאום פדגוגי מול רכזי המקצועות השונים בבתי הספר לצורך מתן השירות מושא פנייה זו באופן מיטבי.

י. עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם מתאים. ההסכם יהיה בתוקף מיום חתימתו ועד ליום 30.6.22 .

יא. למרכז הקהילתי נתונה האפשרות להאריך את תוקפו של החוזה למשך שנים נוספות בהסכמת שני הצדדים.

יב. הגבייה למרכז הלמידה תתבצע על די המרכז הקהילתי ותעביר 80% מההכנסות לידי הזוכה במכרז.

רשאים לגשת לפניה גופים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. עוסק מורשה/מלכ"ר/בעל אישור על רישום אחר בפנקסי מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור(או פטור מכך)מטעם פקיד השומה.
  2. מי שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976 .
  3. מי שהוא ו/או מנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועומד בעבירות פליליות במהלך חמש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למתן חסות.
  4. מי שבעל ניסיון מוכח של שנתיים (2)לפחות, בשלושת השנים הקודמות לפרסום זה בהפעלת מרכזי למידה בבתי ספר, כאשר בכל שנה משלוש השנים העביר המציע שיעורים פרטיים ל-30תלמידים לפחות.
  5. בעת הגשת ההצעה, צוות העומד בכל התנאים המצטברים הבאים אשר יועסק בפועל במתן השירותים נשוא פנייה זו(בכפוף לאישור המועצה וליתר הוראות החוזה):

1. לפחות 3 מורים מהצוות הינם בעלי וותק מקצועי של לפחות 5 שנים במתן שיעורים פרטיים לתלמידים במסגרת מרכזי למידה.

          2. לפחות 2 מורים מהצוות הינם בעלי תואר  B.Aאו תואר מתקדם יותר של מוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג באותו/ם מקצוע/ות.

          3. לפחות 2מורים מהצוות הינם בעלי תעודת הוראה של מוסד אקדמי מוכר במקצוע אותו הם מלמדים.

         4. לפחות 2 מורים הינם בעלי רישיון הוראה קבוע מטעם משרד החינוך באותו/ם מקצוע/ות.

ההצעות תוגשנה עד ליום שני 20.12.2021 על גבי טופס המצורף

מתן השירות יעוגן, עם הזוכה, בהסכם אשר ייחתם במעמד שני הצדדים.

מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי אין מדובר בהליך מכרזי או מעין מכרזי והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים ולתקנות מכוחן.

המזמין שומר על זכותו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם כל מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים,

במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, רשאית הנהלת המרכז הקהילתי  לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

לשאלות והבהרות נוספות יש לפנות ללירז ישעיהו פרץ מנהלת המרכז הקהילתי

בטלפון 053-7221278 או בכתובת דוא"ל [email protected]

הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה בבתי ספר יסודי ובבית ספר על יסודי בפרדסיה

Browser not supported