בקשה לקבלת הצעות להפעלת דוכני מזון ושתיה (כולל אלכוהול) באירועי תרבות שיתקיימו ברחבי פרדסיה

נסגר

כל המעוניין בהצבת דוכני מזון ושתייה (כולל אלכוהול) באירועי התרבות של פרדסיה (אירועי העצמאות ואירועי הקיץ) מתבקש למלא את פרטיו בטופס המצורף

יום העצמאות (כמות אנשים מעל 2500 איש) - דוכני מזון של המבורגר / נקניקיה / גלידה ועוד....

אירועי קיץ (כמות אנשים 2500 איש) - דוכני אלכוהול, נאצ'וס ועוד... 

הערה חשובה: בדוכני האלכוהול על המציע לממן עלויות מאבטחי בר ומצלמות אבטחה.

עלויות החשמל ע"ח המזמין (מרכז קהילתי פרדסיה)

יועץ מזון ע"ח המציע

המציע חייב להציג בפני המרכז הקהילתי מסמכים ואישורים הקשורים בממכר מזון ואלכוהול וכן אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 על שם המשתתף ואישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור על שם המשתתף

לתשומת לב –

  1. על המציע להיות בעל נסיון מוכח בהפעלת דוכני מזון ושתיה
  2. במקום יוצבו מספר דוכני מכירה ע"פ החלטת המרכז הקהילתי.
  3. יש לקבל אישור מראש לגבי חזות הדוכן.

ההצעות תוגשנה עד ליום רביעי 1.3.2023 על גבי טופס זה.

*עם המציע שיבחר ייחתם הסכם.

*המרכז הקהילתי של פרדסיה רשאי לנהל מו"מ עם מציעים, אינו מתחייב לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.


מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי אין המדובר בהליך מכרזי או מעין מכרזי והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים ולתקנות מכוחן.

המזמין שומר על זכותו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם כל מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים,

וכן רשאי המזמין להתקשר עם מספר מציעים במקביל ואינו מוגבל להתקשרות עם זוכה אחד בלבד.

במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, רשאית הנהלת המרכז הקהילתי  לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

לשאלות והבהרות נוספות יש לפנות ללירז ישעיהו פרץ מנהלת המרכז הקהילתי בטלפון 053-7221278 או בכתובת דוא"ל [email protected]

בקשה לקבלת הצעות להפעלת דוכני מזון ושתיה באירועי התרבות בפרדסיה

Browser not supported