סגור

מרכז קהילתי פרדסיה (ע"ר)-הצעה להצבה והפעלת עגלת קפה ניידת בלובי המרכז הקהילתי פרדסיה לתקופה מוגבלת

מרכז קהילתי פרדסיה מתכבד בזאת להזמין הצעות להצבת והפעלת עגלת קפה ניידת לממכר משקאות ומזון בלובי המרכז הקהילתי בפרדסיה ברחוב דרך האחווה 6, לתקופה  מוגבלת.

על המציע להיות בעל נסיון מוכח בהפעלת עגלות קפה (להוכחת הניסיון על המציע לצרף רשימת מקומות בהם מוצבות עגלות קפה כולל תיאור האתר ותיאור השרות הניתן)

עגלת הקפה תופעל בימים א-ה בין השעות 16:00 עד 19:00, יובהר כי הפעלת העגלה מעבר לשעות ולימים האמורים יהיו בתאום ובאישור הנהלת המרכז הקהילתי.

הנהלת המרכז הקהילתי תקבע מחיר מקסימלי לכל מוצר העתיד להמכר בעגלה, המחירון המוצע ללקוח (אוכל ושתיה) יהיה מוסכם על ידי המציע והנהלת המרכז הקהילתי.

המחירים יפורסמו על ידי מפעיל העגלה בצורה ברורה לכל. 

יובהר כי בשום פנים לא יימכרו בעגלת הקפה מוצרים אלכוהוליים או מוצרי טבק וכלי עישון שונים.

לא תותר הכנת מזון בעגלת הקפה.

הזוכה יפעיל את עגלת המזון תוך 14 ימים מיום חתימת החוזה.

יש להגיש הצעת מחיר חודשית להצבת והפעלת עגלת הקפה הניידת בטופס המצורף.

מסמכים ואישורים - אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 על שם המשתתף ואישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור על שם המשתתף

ההצעות תוגשנה עד ליום חמישי 24.10.2021 על גבי טופס זה.

התנאי להפעלת העגלה יהוגן בהסכם אשר יחתם במעמד שני הצדדים.

מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי אין המדובר בהליך מכרזי או מעין מכרזי והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים ולתקנות מכוחן.

המזמין שומר על זכותו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם כל מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים,

וכן רשאי המזמין להתקשר עם מספר מציעים במקביל ואינו מוגבל להתקשרות עם זוכה אחד בלבד.

במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, רשאית הנהלת המרכז הקהילתי  לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

לשאלות והבהרות נוספות יש לפנות ללירז ישעיהו פרץ מנהלת המרכז הקהילתי בטלפון 053-7221278 או בכתובת דוא"ל [email protected]

הצעה להצבה והפעלת עגלת קפה בלובי המרכז הקהילתי פרדסיה (דרך האחווה 6, פרדסיה)

Browser not supported